Komputer podczas przetwarzania danych, w ciągu jednej sekundy wykonuje ogromną liczbę operacji logicznych. Działania oparte są o operowanie dwoma stanami logicznymi 1 (stan wysoki) – prawda i 0 (stan niski) fałsz. W logice są to wartości pierwotne, czyli nie są definiowane. Działania logiczne operują na wartościach logicznych i ich wynikiem również jest wartość logiczna. Działania logiczne dla poszczególnych operatorów przedstawia się w tabelach prawdy. Zawiera ona wszystkie możliwe kombinacje argumentów (stanów wejściowych) i odpowiadające im wartości logiczne (stany wyjściowe) wyniku działania.

W technice cyfrowej działania logiczne wykonywane są przez układy cyfrowe zwane bramkami. Są one podstawowymi elementami, z których składają się bardziej skomplikowane układy logiczne. Poniżej znajduje się lista stosowanych bramek wraz z tabelami prawdy.

Bramka NOT
A Y
0 1
1 0
Bramka NOT realizuje operację negacji logicznej. Jest często nazywana negatorem lub inwerterem, gdyż jej zadaniem jest odwrócenie poziomu logicznego wyjściowego względem podanego poziomu logicznego na wejście.
Bramka AND
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Bramka AND realizuje operacje koniunkcji Y = A * B. W technice cyfrowej koniunkcję oznaczamy jako A AND B co oznacza mnożenie.
Bramka NAND
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Bramka NAND stanowi połączenie dwóch bramek AND oraz NOT. Łatwo zauważyć, iż tabela prawdy dla bramki NAND jest dokładną odwrotnością tabeli prawdy dla bramki AND. Zatem śmiało można założyć, iż obie bramki wykonują tę samą funkcję logiczną, przy czym wynik dla bramki NAND należy dodatkowo zanegować.
Bramka OR
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Bramka OR realizuje operację sumy logicznej Y = A + B. Z tablicy prawdy łatwo zauważyć, iż dla tej bramki, wystarczy aby tylko jedno wejście miało stan wysoki, aby na wyjściu również uzyskać stan wysoki.
Bramka NOR
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
Bramka NOR stanowi połączenie dwóch bramek OR oraz NOT. Porównując tabele prawdy bramek OR oraz NOR ławo zauważyć, iż stanowią one wzajemną negację. Możemy zatem przyjąć, iż obie bramki wykonują dokładnie tę samą funkcję logiczną, przy czym dla bramki NOR wynik dodatkowo należy zanegować. Można również zapamiętać, iż dla bramki NOR wyjściowy stan 1(wysoki) występuje wyłącznie wówczas, gdy na wszystkich wejściach jest stan 0 (niski). Wystarczy, aby na dowolnym wejściu pojawił się stan 1 (wysoki), aby stan wyjściowy zmienił się na 0 (stan niski)
Bramka XOR
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Bramka XOR realizuje funkcję różnicy symetrycznej. Analizując tablicę prawdy łatwo zauważyć, iż stan wysoki występuje wyłącznie wówczas, gdy na wejściach występują różne stany logiczne. Kiedy na oba wejścia zostanie podany taki sam stan 1 (wysoki) lub 0 (niski) wówczas stan wyjściowy będzie 0 (niski).
Bramka XNOR
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Bramka XNOR realizuje funkcję zaprzeczenia różnicy symetrycznej. Analizując tablicę prawdy łatwo zauważyć, iż stan 1 (wysoki) występuje wyłącznie wówczas, gdy na wejściach występują identyczne stany logiczne. Kiedy na wejścia zostanie podany różny stan, wówczas stan wyjściowy będzie 0 (niski).