Komputer podczas przetwarzania danych, w ciągu jednej sekundy wykonuje ogromną liczbę operacji logicznych. Działania oparte są o operowanie dwoma stanami logicznymi 1 (stan wysoki) – prawda i 0 (stan niski) fałsz. W logice są to wartości pierwotne, czyli nie są definiowane. Działania logiczne operują na wartościach logicznych i ich wynikiem również jest wartość logiczna. Działania logiczne dla poszczególnych operatorów przedstawia się w tabelach prawdy. Zawiera ona wszystkie możliwe kombinacje argumentów (stanów wejściowych) i odpowiadające im wartości logiczne (stany wyjściowe) wyniku działania.